Hi DogDresser, welkom!
Hi DogDresser, welkom!
Gratis verzending vanaf 150 eur!
Hi DogDresser, welkom!
Gratis verzending vanaf 150 eur!
Veel shopplezier!
Home  /  Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

www.dogsdressing.com wordt beheerd door 
 • DogsDressing / Patrick Van hoôf
 • Oorbeeskesteenweg 166, 3300 Tienen
 • info@dogsdressing.com
 • Ondernemingsnummer: BE0630.423.388 

Artikel 2 - Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand  gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Het aanbod

De producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een kleine vergissing of weglating, of wanneer de foto’s niet helemaal overeenkomen met de producten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DogsDressing. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 
Als wij een bepaald product dat is besteld en betaald niet op voorraad hebben (tijdelijke onbeschikbaarheid of voorraadtekort), zult u een e-mail ontvangen waarin u wordt geïnformeerd over zijn onbeschikbaarheid. Als het product niet meer op voorraad is, zal het worden geannuleerd en uit de bestelling worden verwijderd, en wij zullen u het volledig aankoopbedrag van dit product terugbetalen. De rest van de bestelling blijft echter definitief.

Wij kunnen door u niet aansprakelijk worden gesteld als een product van deze website wordt gehaald, of wanneer de inhoud van deze website wordt verwijderd of gewijzigd.

Artikel 4 - De overeenkomst

Als u de bestelling bevestigt gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, prijzen en beschrijvingen van producten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te blokkeren als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling.

De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina's/schermen gegevens in te voeren:
 • De gekozen producten aan het winkelmandje toevoegen;
 • Het winkelmandje met de bestelling bevestigen;
 • Gegevens invoeren + Soort levering kiezen;
 • Aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop
 • Betaalmethode kiezen en bevestigen.
Tot aan de stap "Mijn betaling" kunt u uw bestelling wijzigen. De bestelling van de klant wordt definitief geaccepteerd als er aan de betalingsplicht is voldaan, dat wil zeggen dat de klant zijn/haar creditcardgegevens (kaartnummer en vervaldatum) heeft ingevuld, of zich heeft geïdentificeerd via Bancontact/Mistercash. Tot slot, zodra er op "Bevestigen" wordt geklikt, wordt de bestelling van de klant als onherroepelijk beschouwd. Wanneer u een product op de website koopt, wordt er een overeenkomst gesloten, nadat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. U kunt uw bestelling annuleren op grond van uw herroepingsrecht. Zodra uw pakket is verzonden, sturen wij u een bevestigingsmail van levering.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om van de aankoop af te zien, zonder boete en zonder indicatie van een motief; hij moet DogsDressing binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de leverdatum van de bestelling hiervan op de hoogte stellen. 

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, met de originele labels, ongebruikt, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar DogsDressing - Oorbeeksesteenweg 166, 3300 Tienen, België. 

Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen. 

De retourzending wordt door DogsDressing gecontroleerd (zie retourbeleid). Na een geslaagde controle wordt het artikel aan u terugbetaald. U kan binnen de 2 (twee) weken een terugbetaling op uw rekening verwachten. 

Artikel 6 - De prijs

Het aanbod bevat een volledige omschrijving van het aangeboden product. Deze bevat steeds de prijs (in EURO) en de eventueel aangeboden korting. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

De verzendkosten zijn niet inbegrepen en worden als extra kosten in rekening gebracht bovenop de prijs van de gekochte producten. De verzendkosten zullen vóór de registratie van de bestelling van de klant worden aangegeven.

De verkoopprijzen van de producten kunnen op ieder moment door DogsDressing worden gewijzigd. Deze wijziging zal voor iedere bestelling aan de klant worden aangeduid. 

Op DogsDressing.com kunnen klanten betalen via:

 • Bancontact/ Mister Cash
 • iDEAL
 • KBC payment
 • Belfius direct
 • ING home pay
 • Maestro
 • Mastercard
 • Visa
Artikel 6 - garantie

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de consument de verkoper hiervan binnen de 7 (zeven) dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.

U heeft recht op een legale garantie tegen defecte artikelen op het moment dat het artikel geleverd is. Elke opmerking of klacht betreffende een duidelijk zichtbaar gebrek op het moment van de levering moet meteen bij DogsDressing worden aangegeven binnen de 7 dagen volgend op de levering. Na het verlopen van dit termijn kan de klant geen klacht meer indienden, behalve als hij bewijst dat hij redelijkerwijs niet schuldig kan worden bevonden voor het laten verlopen van de termijn. DogsDressing beantwoord alle klachten binnen een redelijke termijn.

DogsDressing moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de koper zelf heeft kunnen waarnemen. De vordering die resulteert uit de geborgen gebreken moet door de koper binnen een termijn van twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld (artikel 1641 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek) en kan nooit meer bedragen dan het betaalde bedrag van de consument. 

Artikel 7 - Levering en verzending

Levering mogelijk in heel Europa. 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging door omstandigheden buiten onze wil om, vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Dogsdressing zal de consument hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de consument opgegeven mailadres. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien de consument hiervoor kiest, zal DogsDressing het door de consument reeds betaalde bedrag voor dit artikel terug betalen. 

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid
van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de geleverde zaken één keer aan de klant zijn aangeboden. Het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

DogsDressing kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. 

Artikel 8 - retourbeleid

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) dagen vanaf de dag die volgt op de levering (eerste aanbieding).

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, met de originele labels, ongebruikt, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar DogsDressing - Oorbeeksesteenweg 166, 3300 Tienen, België. 

Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen. 

De retourzending wordt door DogsDressing gecontroleerd (zie retourbeleid). Na een geslaagde controle wordt het artikel aan u terugbetaald. U kan binnen de 2 (twee) weken een terugbetaling op uw rekening verwachten. 

Artikel 9 - Klachtenregeling

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij getekende brief of email te worden geformuleerd binnen de 5 (vijf) dagen na ontvangst van de goederen aan DogsDressing Oorbeeksesteenweg 166, 3300 Tienen of via mail aan info@dogsdressing.com . Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.


Artikel 10 - Intelectuelle eigendom

Alle elementen op www.dogsdressing.com die wel of niet onder het recht van het intellectuele eigendom vallen (foto's, productfiches, beschrijvingen, lay-out) zijn het exclusieve eigendom van DogsDressing en mogen niet worden gebruikt. Alle tekeningen, modellen, merken, visuele teksten of beelden, opmerkingen, werken, illustraties en afbeeldingen, die gereproduceerd zijn op www.dogsdressing.com, zijn beschermd en vallen onder het auteursrecht, het merkenrecht en het beeldrecht en ieder ander recht behorende tot het intellectuele eigendom dat van toepassing is.

Artikel 11 - Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen,  werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. 

Artikel 12 - Aansprakkelijkheid 

Wij beloven om alle producten die op onze website worden verkocht zo getrouw mogelijk te beschrijven en te presenteren. Wij zullen echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld als een niet nagekomen verplichting het gevolg zou zijn van een onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis veroorzaakt door een derde aan de overeenkomst, of in geval van overmacht.

Wij zullen eveneens niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het ongemak, het verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van internet, dat wil zeggen een onderbreking van een dienst, een externe indringing of de aanwezigheid van computervirussen. Onze aansprakelijkheid ten opzichte van elk gekocht product op onze website is uitsluitend beperkt tot de aankoopprijs van dit product.

Onder voorbehoud van de vorige paragraaf en binnen de door de wet gestelde grenzen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de indirecte verliezen die zouden worden veroorzaakt door het verlies of de schade, ongeacht wat de oorzaak ervan is, en die zouden voortvloeien uit een onrechtmatige daad (waaronder verwaarlozing), contractbreuk, ook al waren ze te voorzien. DogsDressing is niet verantwoordelijk voor gebreken die een rechtstreeks of indirect gevolg zijn van een handeling van de koper, ongeacht het feit dat dit door een fout of nalatigheid is veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van DogsDressing is, in ieder geval, beperkt tot de verkoopprijs van het product die de koper heeft betaald. Binnen de door de wet gestelde grenzen, maar zonder ook maar iets uit te sluiten wat niet wettelijk uitgesloten zou zijn in het geval van consumenten, verwerpen wij alle andere garanties, van welke aard dan ook.

De aansprakelijkheid van DogsDressing wordt niet uitgesloten of beperkt in geval van lichamelijke schade die is veroorzaakt door onze nalatigheid, in geval van kwade trouw of grove schuld. Geen enkele bepaling van de onderhavige clausule zal invloed hebben op uw rechten als consument noch op uw herroepingsrecht. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de schending van een bepaling die in het land van kracht zou zijn.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. Informatie over alternatieve geschilbeslechting is te vinden via http://ec.europa.eu doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Artikel 14 - Verwerking persoonsgegevens

Om u de best mogelijke service te bieden, moeten wij de persoonsgegevens (zoals uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum enz.) die u ons geeft of die wij via uw aankopen verkrijgen, verzamelen. Deze informatie is onmisbaar voor de verwerking en de verzending van uw bestellingen en is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Wij bewaren uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is om onze diensten uit te voeren of wanneer de wet ons hiertoe verplicht. Wanneer een bestelling geplaatst wordt, zullen de gegevens van de consument opgenomen worden in het klantenbestand.

Laatst bijgewerkt : 24 december 2022
Creative WebVision © 2023